Accomodation

view:  full / summary

Accomodation

Posted by happyuindalat on June 15, 2013 at 7:40 PM Comments comments (0)

Fortune hotel


BạF n có thể chọn những khách sạn chúng tôi giới thiệu sau đây để ở trong thời gian điều trị;

- Khách sạn Sinh Hương , giá từ $ 7,00 đến $ 10,00

- Khách sạn Đại Lợi, 3 sao: Phòng thường từ $ 26,00 / đêm

Phòng Superior từ $ 29,00 đến $ 35,00 / đêm

 

Phòng Deluxe từ $38,00 đến $ 40,00 / đêm

 

Phòng Suite từ $ 42,00 đến $ 47,00 P / đêm

 

 

- Khách sạn Blue Moon – 4 sao

Phòng superior $89.00 / đêm

Phòng deluxe $121,00 / đêm

Phòng suite $172,00 / đêm

 


Rss_feed